Minden gazdasági döntésben az Egyesület gyarapodása és a tagság érdeke kell, hogy érvényesüljön, előtérben tartva a hosszú távú érdekeket, szemben a rövidtávú megoldásokkal.

1. Tagdíj:

A tagdíjból elsősorban az Egyesület működéséhez szükséges kiadásokat lehet fedezni. A tagdíj mértékének meghatározásakor törekedni kell arra, hogy az fedezze a működési költségeket.

2. Rendezvény finanszírozása:

  • A rendezvényeket elsősorban támogatásokból, pályázati bevételekből és részvételi díjakból lehet finanszírozni. Kellő mérlegelés után az elnökség egyéb forrásokat is rendelkezésre bocsáthat.
  • A felsorolt források összességének fedeznie kell a rendezvény teljes tervezett költségét, és fedezetet kell nyújtson a teljes tervezett költség 10%-ának megfelelő összegű tartalékra is. A tartalék a rendezvénnyel kapcsolatos esetleges rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A fel nem használt tartalékot a soron következő azonos típusú rendezvény forrásának kell tekinteni.
  • A nem saját rendezvényekre ezen szabályok nem vonatkoznak, amennyiben az anyagi felelősség nem Egyesületünket terheli.
  • A Vízivárosi LSE tagjait tagi viszonyok alapján Egyesületünk minden saját rendezvényén az Elnökség határozata alapján kedvezmény illeti meg.

3. Eszköz, beszerzések:

Eszközöket az erre a célra megszerzett, elkülönített forrásokból lehet beszerezni a következők szerint:

  • 200.000 Ft egyedi értékig az Elnökség döntésével,
  • 200.000 Ft egyedi érték felett a Közgyűlés döntésével.

4. Vállalkozási tevékenység:

A Vízivárosi LSE vállalkozási tevékenységet csak a Közgyűlés felhatalmazása szerint végezhet. A vállalkozási tevékenységből származó nyereség nem osztható fel, azt az alapszabályi közhasznú célok megvalósítására kell fordítani.

5. Befektetések:

Az Egyesület rendelkezésre álló szabad pénzeszközeit lekötött betétekben vagy állampapírokban tarthatja. Befektetésenként maximum 500.000 forintig. A pénzügyi befektetésekről az Elnökség dönt, a Felügyelő Bizottság egyetértésével.

6. Költségtérítési szabályok:

  • Saját gépkocsi egyesületi célra történő használatának térítésekor a ténylegesen futott kilométerrel számított APEH által közzétett üzemanyagnormával és árral számított üzemanyag költség kerülhet megtérítésre. 100%-os útiköltség térítésre akkor jogosult a programon résztvevő, ha személygépkocsi esetében legalább hárman utaznak együtt. Kevesebb létszám esetén a megtérített díj arányosan csökken.
  • Elnökségi határozat alapján, telefonigényes programok szervezése esetén a program szervezőjét (számla ellenében) telefonköltség térítés illeti meg.

A gazdálkodási irányelveket a Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület Közgyűlése 2011. február 25-én elfogadta.

Durmitsné Baics Rózsa
elnök

PARTNEREINK