Az Egyesület szervezeti felépítését, kapcsolati rendszerét, működését alapvetően az Alapszabály határozza meg. Az ebben nem részletezett kérdések szabályozására szolgál a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ).1. Az egyesület közhasznú szervezet, ennek megfelelően kell tevékenykednie.

2. Külön szakosztályokkal nem rendelkezik, egy-egy területnek azonban megbízott felelősei vannak, akik éves munkájukról összefoglaló jelentést készítenek a Közgyűlésnek, melyet a jegyzőkönyv mellékletekén kell csatolni.

3. Az egyesület családokra épülve szerveződik, minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.

4. Működési területén pártoló tagságot is szervezhet, aki javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, nem rendelkezik azonban szavazati joggal.

5. Az Egyesület székhelye, egyben irodája szívességi használat, ezért ellenszolgáltatás nem jár. Címe: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 53. 5/21.

Az Egyesület irodájában telefon, fax, szélessávú internet működik, valamint rendelkezik a munkavégzéshez szükséges eszközökkel, melyeket az Egyesület tagjai az elnökkel való időpont egyeztetés alapján az Egyesület érdekében végzendő munkához szabadon használhat.

Az internet szolgáltatást az elnök, mint magánszemély fizeti, ezért az elnökség döntése alapján az Egyesület a mindenkori alapdíj összegét havi rendszerességgel megtéríti. Az elnökségnek a hozzájárulás mértékét évenként meg kell szavaznia, és az évi rendes Közgyűlésen a tagságot arról tájékoztatni köteles.

Az eszközökben, vagy az eszközök használatával okozott károkért, a kárt okozó személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

1. Tagsági díj

Az Egyesület valamennyi tagja tagdíjat köteles fizetni.

A tagdíj mértékét az éves rendes Közgyűlés határozza meg.

A tagdíjfizetés határideje a tárgyév éves rendes Közgyűlését követő második fogadó óra utáni pénztári óra. Ettől eltérni csak az elnökség beleegyezésével lehet.

A pártolói tagdíjat évente legalább egyszer kell fizetni, amely közhasznú támogatásnak minősül, érte semmilyen címen ellenszolgáltatás nem jár.

A pártolói tagdíj éves díja minimálisan 1000,-Ft.

2. Tagfelvételi eljárás

A tagfelvételi eljárás a megfelelően kitöltött tagsági nyilatkozat elnökséghez való eljuttatásával kezdődik meg, arról az elnökség határozatban dönt. Az elnökség határozatáról az érintettet 10 munkanapon belül írásban értesíteni kell. A tagsági viszony az éves tagdíj befizetésével az elnökségi határozat időpontjától kezdődően lép hatályba. Elutasítás esetén a jelölt írásban fellebbezhet a Felügyelő Bizottságnál, mely a fellebbezés elfogadása esetén újratárgyalást kérhet az elnökségtől, vagy előterjesztheti felül bírálatra az éves rendes Közgyűlésen.

3. Igazolvány

A felvételt nyert tagnak a felvételt követő fogadóórán át kell adni a tagságot igazoló kiállított igazolványt. Azoknak akik MTSZ tagságot is kérnek 1 db fénykép leadása után 60 napon belül a tárgyévi MTSZ érvényesítési kártyát is meg kell kapniuk.

Az igazolvány az egyesületi tagságot MTSZ érvényesítő kártyára való tekintet nélkül, a tagnyilvántartásból való törlésig igazolja.

A tárgyévi MTSZ igazoló kártyát az újonnan belépők kivételével, április 30-ig azon tagjaink kapják meg, akiknek tárgyév befizetési határidejének utolsó napján nincs díjhátralékuk, és megelőző évben legalább egy turisztikai rendezvényünkön részt vettek.

4. Elismerések

Elismerésre az Egyesület tagjai közül bárki felterjeszthető. Felterjesztésre az Egyesület vezetőinek (elnökségi tagoknak, FEB tagjainak) van lehetősége.

Egyesületi elismerés odaítéléséről az Egyesület elnöke, az elnökség egy tagja és a FEB elnöke együttesen határoz. Egyesületi elismerésben a döntéshozók (elnök, a döntéshozásban részt vevő elnökségi tag és a FEB elnök) nem részesülhetnek.

Az elismerés formái:

 • jutalmazás tárgyjutalommal
 • jutalmazás programon való részvételi lehetőséggel
 • felterjesztés más szervezetek jutalmazására, kitüntetésére
 • elnökség döntése alapján, örökös tagság odaítélése

Az elismerés átadására ünnepélyes keretek között, nyilvánosság előtt kell sort keríteni (decemberi évzáró rendezvényen, Közgyűlésen, stb.) A jutalmazott nevét és érdemeit az elismerés átadását követő Tájékoztatóban valamint a honlapon közzé kell tenni.

Az éves költségvetésben meg kell határozni az elismerésre szánt keretet.

1. Szállás

Egyesületünk Kisgyónban két kulcsos házat üzemeltet, melyre az elnökség megbízás alapján az egyesület soraiból felelőst nevez ki. A házfelelős a legjobb tudása szerint köteles gondoskodni a házak megfelelő állapotáról, illetve a minél gazdaságosabb kihasználtságról. Nyilvántartást kell vezessen az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységről.

 • szállás, ill. napidíj igénybevételi nyilvántartás
 • házirend kialakítása
 • munkatúra szervezése
 • képviselet a Kisgyón Bizottságban
 • az elnökség havi tájékoztatása a bevételek- és kiadásokról
 • éves beszámoló készítése, mely az éves elnökségi beszámolónak a része kell legyen

A házak bérleti díjszabásának meghatározása az elnökség hatásköre a házfelelőssel egyetértésben.

Egyesületünk tagjai kedvezményesen vehetik igénybe a kulcsos házakat. A tagokra vonatkozó díjszabás megállapítása az elnökség hatásköre, melynek változásáról a tagságot tájékoztatni kell.

Amennyiben ugyanazon időpontra több jelentkező kéri a házat, akkor a kérés sorrendje, illetve a fizetési hajlandóság alapján kell eldönteni a jogosultságot.

A házak minél gazdaságosabb üzemeltetése érdekében a díjszabást, a házirendet, a gondnok, és a házfelelős elérhetőségét honlapunkon nyilvánossá kell tenni.

Az éves költségvetésben meg kell tervezni a házak bevételi-, ill. kiadási költségeit.

A kulcsos házakkal kapcsolatos iratok szabályos tárolása a mindenkori házfelelősnél történik. Jelenleg: 8000 Székesfehérvár, Színház u. 6. 3/2.

2. Kedvezmény- és ösztönző rendszer

Az egyesület programjain tagjaink az elnökség által meghatározott díjkedvezménnyel vehetnek részt, (tagi kedvezmény). A tagi kedvezmény mértéke az Egyesület mindenkori anyagi helyzetétől függ, annak megállapítása az elnökség hatáskörébe tartozik.

Tagi kedvezmény jogosultsági korlátok:

 • Tagi kedvezményre csak a felvett tagjaink jogosultak azon rendezvényeknél, melyek jelentkezési határideje a felvételt követő időpontra kerül meghatározásra. Felvételi eljárás alatt álló tagjelöltek felvételükig nem kaphatnak tagi kedvezményeket.
 • Azon tagjaink, akiknek az adott program jelentkezési határidejének lejáratakor a tárgyévben tagdíjhátraléka van.
 • 14 éven felüli tagjaink esetében a tagi kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő tag az igénybevételt megelőző évről legalább 40 óra teljesített önkéntes munkát igazoljon, melyet más természetbarát szervezetben is megszerezhet.
 • Új belépő a belépés évére tagi kedvezményjogosultságot tárgyévi 8 óra önkéntes munka igazolásával szerezhet.

Programok szervezésének ösztönzésére az elnökség döntése alapján díjkedvezmény jár a program szervezőjének, illetve szervezőinek.

3. Programfelelősök

Egyesületünk az egyes rendezvények, programok végrehajtására felelősöket nevez ki.

Az adott programmal kapcsolatban valamennyi döntést a programfelelős készíti elő és terjeszti be az elnökség elé határozathozatalra. Az elnökség a programfelelős jelenléte nélkül e kérdésekben nem hozhat határozatot.

A programfelelős folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozik az általa végzett munkákról az elnökségnek, és a rábízott döntések meghozatalába be kell, hogy vonja az Egyesület elnökét, akinek e folyamatban egyetértési joga van.

4. Esélyegyenlőség

Egyesületünk fontos feladatának tekinti, hogy működése során, szolgáltatásainak igénybevételénél, célcsoportjaiban, tagságában mindenki számára megteremtse az egyenlő bánásmód feltételeit.

5. Anti diszkrimináció

Az Egyesület kinyilvánítja, hogy nem tehet különbséget tagjai között nemük, koruk és iskolai végzettségük alapján, figyelemmel a jogszabályi előírásokra.

Az említett okok miatt nem tagadható meg senkitől a felvétel tagjaink sorába, ill. az Egyesület szolgáltatásának igénybevétele.

1. A közhasznúsági jelentés

Tartalmazza:

 • a számviteli beszámolót,
 • a költségvetési támogatások felhasználását,
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 • a cél szerinti juttatások kimutatását,
 • az állami, önkormányzati támogatások mértékét,
 • a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét,
 • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

2. Tevékenységünk nyilvánossága

Hozott döntések nyilvánossága

 • A hozott döntéseket az érintettekkel írásban kell közölni.
 • Amennyiben a teljes tagságot érintő döntés született, azt az Egyesület belső újságjában, a Tájékoztatóban közzé kell tenni.
 • A gyűlésekről készült emlékeztetőket a 2010-es évtől kezdődően az Egyesület székhelyén, a tagság számára hozzáférhető nyilvános iratgyűjtőben kell elhelyezni. A 2010. előtti iratok a gazdasági felelősnél vannak elhelyezve: 8072 Söréd, Rákóczi u. 2.

Az Egyesület tevékenységének nyilvánosságát, elért eredményeit, kínált szolgáltatásait közzé kell tenni:

 • a Tájékoztató nevű információs lapunkban,
 • az Interneten a vizivarosilse.hu címen,
 • valamint lehetőségeinkhez mérten a helyi (városi, megyei, regionális) médiumokban.

3. A Tájékoztató

A Tájékoztató a Vízivárosi LSE belső, saját szerkesztésű információs lapja, amely havonta, de minimum kéthavonta jelenik meg.

A Tájékoztató szerkesztőjét az elnökség bízza meg, felelős vezetője a mindenkori elnök.

A Tájékoztatót minden tagnak, annak elkészülte után el kell juttatni, valamint az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

A Tájékoztató díjtalan, azért előfizetési díjat szedni nem lehet.

A Tájékoztatóban publikáció a szerkesztő és a felelős vezető egyetértésével jelenhet meg.

A felelős vezető csak abban az esetben akadályozhatja meg valamely publikáció megjelenését, amennyiben annak szellemisége ellentétes az Egyesület értékrendjével, Alapszabályával, illetve ha sérti a jó ízlést.

4. Honlap

Egyesületünk a nyilvánosság biztosítására, a belső és külső kommunikációjának első számú eszközeként vizivarosilse.hu címen honlapot tart fenn, melyet az igények kiszolgálására folyamatosan fejleszt.

Az Egyesület honlapja bárki számára elérhető.

A honlap felelős szerkesztőjét az elnökség nevezi ki és menti fel.

A honlap tartalmát a lap szerkesztője és az Egyesület elnöke moderálja, megakadályozva azt, hogy az Egyesület érdekeit, értékrendjét sértő tartalmak jelenjenek meg.

1. Határozatok könyve

A Vízivárosi LSE vezető testületeinek döntéseit időrendi sorrendben a Határozatok Könyvében vezetni kell a következő tartalommal:

sorszám (betűjel/évszám-sorszám: döntést hozó betűjele – KH/Közgyűlés, EH/elnökség, RH/elnök, FH/felügyelő bizottság, évszám és éven belüli sorszám).

 • határozat dátuma,
 • határozat tartalma és hatálya,
 • szavazás számadatai (formája: mellette, ellene, tartózkodott),
 • felelőse, végrehajtás határideje (amennyiben meghatározható),
 • végrehajtás minősítése.

A Határozatok Könyve elektronikusan az Egyesület számítógépén kerül vezetésre, melyet a határozatok bejegyzése után nyomtatott formában iratgyűjtőben kell elhelyezni.

2. Tagnyilvántartás

Az Egyesület tagjairól egyedi nyilvántartást vezetünk.

A nyilvántartást egyrészt papír alapon az arra rendszeresített, elnökség által jóváhagyott tagsági nyilatkozaton kell vezetni, mely lapokat iratrendezőben, illetéktelenektől elzártan kell tartani.

Másrészt elektronikusan nyilvántartva, az adatokat tekintve folyamatosan aktualizálva és tagdíjnyilvántartással kiegészítve az Egyesület elnökének és a turisztikai referensnek a személyes kezelésében tartva.

Az egyesületi tagnyilvántartás használatára titoktartási kötelezettség mellett az Egyesület elnökségének tagjai, és a felügyelő bizottság tagjai jogosultak. Azt egyéb személynek átadni semmilyen körülmények között sem lehetséges, kivéve, ha arra jogszabály kötelez.

Az Egyesület pártoló tagjairól évenként külön nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a pártoló tag nevét, képviselőjének nevét, címét és pártolói tagságának kezdő időpontját.

3. Turisztikai nyilvántartás

Túrajelentés elkészítése:

 • A teljesített túrákról a túrajelentést a vezető túravezető készíti el.
 • A túrajelentéseket túránként külön-külön kell elkészíteni, és el kell juttatni a programot követően két héten belül az Egyesület turisztikai felelőséhez.
 • A túrajelentéseket az erre rendszeresített nyomtatványon kell elkészíteni a minősítési szabályzat szerint.

Túrajelentések összegyűjtése:

 • Az egyesületi nyilvántartást az elnökség által kinevezett turisztikai referens vezeti.
 • Havonta ellenőrzi, hogy a lebonyolított túraprogramokról elkészültek-e a jelentések, ellenőrzi azok kitöltésének helyességét.
 • A leadott túrajelentések sorszámot kapnak (sorszám/évszám) és évente külön iratgyűjtőbe kerülnek.

Egyesületi túranapló vezetése:

 • Az elkészített túrajelentések alapján a turisztikai referens vezeti az Egyesület túranaplóját.
 • Havonta kerülnek felvezetésre az adminisztrált túrák, legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 20-ig.
 • Elkészítése a Magyar Természetbarát Szövetség erre rendszeresített nyomtatványán történik a vonatkozó előírások szerint.

Év végi beszámoló:

 • Az év végi beszámolót, az Egyesület éves elnökségi beszámolójának részeként a turisztikai referens készíti el a nyilvántartások alapján.
 • A tárgyévi jelentést az azt követő Közgyűlésig kell elkészíteni, és nyilvánosságra hozni.
 • Beszámolónak tartalmaznia kell a jelentősebb turisztikai programok értékelését; az egyesületi szintű turisztikai teljesítményjelentést; az aktivitási mutatót.

Túrázó minősítés:

 • Az egyesületi tagok túrázói minősítése és annak nyilvántartása a turisztikai referens hatásköre.
 • A minősítés történhet:

§ automatikusan az egyesületi adminisztráció alapján

§ egyesületi tag kérésére, saját nyilvántartása (egyéni túranaplója) alapján

§ az egyéni túranaplókat tagjaink kérésére az Egyesület biztosítja beszerzési áron

 • A minősítési előterjesztést tagjaink részére az Egyesület turisztikai referense teszi meg a Magyar Természetbarát Szövetség erre kijelölt szervezete felé, és folyamatosan figyelemmel kíséri a minősítési folyamatot.
 • A megszerzett minősítést ünnepélyes keretek között kell átadni.

4. Programok adminisztrációja

A programok meghirdetése:

 • Az Egyesület valamennyi programját meg kell hirdetni, a program jellegének megfelelő formában és megfelelő időben.
 • Az éves eseménynaptárt a tárgyévet megelőző év novemberében tesszük közzé, legalább az Egyesület honlapján, és az esélyegyenlőségre figyelemmel a Tájékoztató mellékleteként nyomtatott formában is.
 • A programok meghirdetése a programfelelős és az elnökség feladata.

Beszámoló a programok lebonyolításáról:

 • Az Egyesület valamennyi programjáról az elnökség által meghatározott formában beszámolót kell készíteni.
 • A beszámoló elkészítése a programfelelős feladata.
 • A beszámoló legalább tartalmazza:

§ a program nevét, dátumát, helyszínét

§ a programon résztvevők névsorát

§ a program rövid szöveges értékelését, külön kitérve az esetleges problémákra

§ szükség esetén tanulságlistát

§ a résztvevők programértékelését

§ a program során készült rendelkezésre bocsátott fotókat elektronikus formában

 • A program adminisztrációja során készült dokumentumokat, programonként és évenként elkülönítve az Egyesület székhelyén kell tárolni.

Év végi beszámoló:

 • Az év végi beszámolót az Egyesület éves elnökségi beszámolójának részeként kell elkészíteni, az egyes programbeszámolók alapján.
 • A tárgyévi jelentést az azt követő éves rendes Közgyűlésig kell elkészíteni, és nyilvánosságra hozni.
 • A beszámolónak tartalmaznia kell a főbb programok egyenkénti értékelését; az egyesületi szintű teljesítményjelentést; az aktivitási mutatót.
 • A kiemelkedő teljesítményeket elismerés illeti az Egyesület éves rendes Közgyűlésén.

5. Iratkezelés:

 • A Vízivárosi LSE működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, kivéve, ha valamely iratot a Közgyűlés, az Elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság titkossá nem nyilvánít, meghatározva a titkosság fokát (kik azok, akik feloldás nélkül betekintést nyerhetnek).
 • Bizalmasan, a nyilvánosságtól elzártan kell kezelni azokat az iratokat is, amelyek az adatvédelmi törvény értelmében nem kezelhetőek nyilvánosan. Ilyenek elsősorban:

§ a tagnyilvántartó,

§ a közgyűlési jelenléti ívek,

§ a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok

 • Az iratokat jól áttekinthető irattári rendszerben kell tárolni, ha erre vonatkozóan más előírás nincs.

6. Megsemmisítés

 • Fő szabályként, az Egyesület működése során keletkezett iratokat nem lehet megsemmisíteni, azok nem selejtezhetőek. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy közösségünk múltja bármikor kutatható legyen.
 • Az elnökség határozata alapján selejtezhetőek, figyelemmel a törvényi előírásokra, az Egyesület pénzügyi és számviteli bizonylatai.
 • A meghatározott selejtezési folyamatban kiválasztott iratokat, tartalmukat tekintve helyreállíthatatlanul meg kell semmisíteni.

7. Archiválás, biztonsági mentés

 • Az Egyesület számítástechnikai rendszerében készült és tárolt dokumentumokat, adatokat, azok biztonságos megőrzésére havonta egyszer biztonsági mentést kell készíteni.
 • A mentést egy független háttértárolóra (CD) kell elkészíteni. A tárolóra rá kell írni a mentés pontos dátumát.
 • Az elkészített mentéseket bizalmas anyagként kell kezelni, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Tárolásuk során biztosítani kell, hogy azok ne semmisülhessenek meg az eredeti anyagokkal együtt.
 • Az Egyesület munkája során készített dokumentumokat saját szellemi termékként kell kezelni, azok a kijelölt vezetők hozzájárulása nélkül nem adhatók ki, harmadik személy részére. Amennyiben ezek tekintetében elektronikus megjelenítési kötelezettségünk van, azt csak pdf formátumban tesszük meg.

1. Munkaügyi szabályozás

Alkalmazott felvételére a Közgyűlés határozata alapján kerülhet sor. A Közgyűlés dönt:

 • státusz létesítéséről, vagy megszüntetéséről,
 • az alkalmazás feltételeiről

2. Önkéntesek foglalkoztatása

A Vízivárosi LSE önkéntesei foglalkoztatása során alkalmazza a 2005. évi LXXXVIII. számú, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény előírásait azzal, hogy valamennyi önkéntesével, az önkéntes munka végzésére, írásos szerződést köt.

Önkéntes munka nyilvántartásba vétele:

 • Általános érvényűen, a végzett önkéntes munka nyilvántartásba vételét az önkéntes kéri az Egyesületnek az önkéntes munkáért felelős személyétől.
 • Csoportos, önkéntes munkavégzéskor a munka vezetője gondoskodik az adminisztrációról.

Önkéntes munka értékének meghatározása:

 • A KSH adatai alapján, az átlag bruttó bérből számolt óradíj, mely évente januárban kerül meghatározásra.

Az önkéntes munka elszámolása:

 • Az önkéntes munka elszámolását az Egyesület önkéntes munkáért felelős személye irányítja, feladata a nyilvántartások vezetése.
 • A jelentések, illetve a jelenléti ívek alapján a tárgyhónapban végzett önkéntes munka nyilvántartó lapokat tárgyhót követő 20-án zárjuk le, melyek utólagosan nem egészíthetőek ki újabb adatokkal.
 • Az önkéntes munka nyilvántartás dokumentációit önkéntesenként kartotékrendszerben tároljuk az Egyesület irodájában, figyelemmel az adatvédelmi előírásokra.

Az önkéntes munka nyilvántartás nyomtatványai:

 • „Önkéntes munka adatlap”, az önkéntes személyi adatait tartja nyilván
 • „Önkéntes munka éves összesítő”, melyre felvezetésre kerül a havi nyilvántartásokból összesítve az önkéntes teljesítménye.
 • „Önkéntes munka havi nyilvántartó” nyilvántartó lapon kerül hitelesítetten (önkéntes és az önkéntes munka végzését igazoló aláírásával) rögzítésre a végzett önkéntes munka, annak időtartama és értéke.

3. Képzés, fejlesztés

 • A Vízivárosi LSE tagjai és önkéntesei folyamatos segítséget kapnak ahhoz, hogy elsajátítsák, fejlesszék a vállalt feladataik teljesítéséhez szükséges ismereteiket, képességeiket.
 • Egyesületünk biztosítja a képzési és fejlesztési lehetőségekhez való korrekt és igazságos hozzáférést.
 • Az éves terveknek tartalmaznia kell a képzési és fejlesztési tervet, a képzések költségeinek szerepelniük kell az éves költségvetésben.
 • A képzések és azokon résztvevők kiválasztása az elnökség jóváhagyásával történik, az Egyesület valamely vezetője javaslatára, vagy a feladatellátó kérésére.
 • Képzési támogatásban részesülő taggal, önkéntessel tanulmányi szerződést kell kötni, melyben a támogatott a képzés sikeres elvégzését követően vállalja, hogy a tanultakat kamatoztatja a szervezet érdekében.

1. Minőségi munka

 • Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy irányítása hatékony és felelős legyen. Elszámoltathatósága biztosított a megfelelő személyek, szervek felé, vezetése pedig rendelkezik mindazokkal a képességekkel, információkkal, amelyek a küldetés megvalósításához szükségesek.
 • Az Egyesület előre megtervezi, hogyan szerezzen adományokat és bevételeket a munkája ellátásához. A forrásokkal hatékonyan és körültekintően bánik. A jogszabályoknak és bevált gyakorlatnak megfelelően az egyesület pénzügyeit ellenőrzik, és biztosítják a pénzügyi elszámoltathatóságot.
 • Az Egyesület hatékonyan, eredményesen és etikusan kezeli eszközeit és infrastruktúráját. A vezetők biztosítják, hogy elegendő eszköz álljon rendelkezésre a tevékenység megvalósításához. A szervezet információs forrásait, székhelyét és egyéb eszközeit úgy kezeli és működteti, hogy a célközönség, a tagság, a szervezet szolgáltatásaiból minél többet használhasson.
 • Az Egyesület különféle módokon együttműködik helyi és országos szervezetekkel egyaránt. A szervezet sokkal hatékonyabb, ha az információkat kölcsönösen megosztja másokkal, közös programjai és szolgáltatásai vannak más szervezetekkel, illetve ha másokkal együtt próbál változásokat elérni az érdekérvényesítés útján.

1. Az Egyesület gazdálkodását meghatározó belső szabályzatok, előírások

A Közgyűlés hatáskörébe tartozóan meghatározható:

 • gazdálkodási irányelvek
 • éves költségvetés tervezet jóváhagyása

Az elnökség hatáskörébe tartozóan meghatározható:

 • számviteli politika
 • pénztárkezelési szabályzat
 • leltározási szabályzat
 • selejtezési szabályzat
 • költségtérítési szabályzat
 • éves költségvetés

2. Főbb számviteli előírások

Az Egyesület gazdálkodásának, vagyoni helyzetének bemutatására az egyszeres számviteli nyilvántartást választotta.

A közhasznú szervezetek számára meghatározott egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei:

 • a mérleg
 • a közhasznú eredmény levezetés
 • és a kiegészítő mellékletek

Egyesületünknél a mérlegforduló napja december 31. és a mérlegzárásnak a Közgyűlés előtt 15. nappal meg kell történnie.

A beszámoló összeállításáért az Egyesület mindenkori elnöke és gazdasági vezetője a felelős.

3. Rendelkezési jogok

Utalványozás:

 • Utalványozási joggal, az Egyesület elnöke és gazdasági vezetője rendelkezik.
 • Az utalványozás módja: kifizetés előtt az utalványozó kék tintával írja alá a kiadási pénztárbizonylatot, mellyel felelősen elismeri, hogy a kifizetés az Egyesület érdekében történik és engedélyt ad a kifizetésre.
 • Bármely utalványozó akadályoztatása esetén az elnökség utalványozási joggal további személyeket bízhat meg.

Bankszámla feletti rendelkezés:

 • A bankszámla felett az elnök és a gazdasági vezető együttesen rendelkezhet. A bankszámla felett rendelkező személyek akadályoztatása esetén az elnökség további személyeket bízhat meg.
 • A készpénz felvétel megkönnyítésére a bankszámlához bankkártya váltható ki.

Egyesületi bélyegző használata:

 • Az Egyesületi bélyegzők használatára kizárólag az aláírási jogkörrel rendelkezők jogosultak. Egyesületi bélyegzőnek számít minden olyan bélyegző, amely a „Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület” megnevezést, székhely címet és az adószámot tartalmazza.
 • Az Egyesületi bélyegzőket biztonságosan zárt helyen kell őrizni.
 • Az Egyesületi bélyegzőt használó személyek anyagilag és büntetőjogilag egyaránt felelősek az Egyesületi bélyegzők megőrzéséért, valamint azok nem szabályszerű használatából eredő károkért.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület Közgyűlése 2011. február 25-én elfogadta.

Durmitsné Baics Rózsa
elnök

PARTNEREINK