Nyomtatás

Az Egyesület szervezeti felépítését, kapcsolati rendszerét, működését alapvetően az Alapszabály határozza meg. Az ebben nem részletezett kérdések szabályozására szolgál a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ).1. Az egyesület közhasznú szervezet, ennek megfelelően kell tevékenykednie.

2. Külön szakosztályokkal nem rendelkezik, egy-egy területnek azonban megbízott felelősei vannak, akik éves munkájukról összefoglaló jelentést készítenek a Közgyűlésnek, melyet a jegyzőkönyv mellékletekén kell csatolni.

3. Az egyesület családokra épülve szerveződik, minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.

4. Működési területén pártoló tagságot is szervezhet, aki javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, nem rendelkezik azonban szavazati joggal.

5. Az Egyesület székhelye, egyben irodája szívességi használat, ezért ellenszolgáltatás nem jár. Címe: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 53. 5/21.

Az Egyesület irodájában telefon, fax, szélessávú internet működik, valamint rendelkezik a munkavégzéshez szükséges eszközökkel, melyeket az Egyesület tagjai az elnökkel való időpont egyeztetés alapján az Egyesület érdekében végzendő munkához szabadon használhat.

Az internet szolgáltatást az elnök, mint magánszemély fizeti, ezért az elnökség döntése alapján az Egyesület a mindenkori alapdíj összegét havi rendszerességgel megtéríti. Az elnökségnek a hozzájárulás mértékét évenként meg kell szavaznia, és az évi rendes Közgyűlésen a tagságot arról tájékoztatni köteles.

Az eszközökben, vagy az eszközök használatával okozott károkért, a kárt okozó személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

1. Tagsági díj

Az Egyesület valamennyi tagja tagdíjat köteles fizetni.

A tagdíj mértékét az éves rendes Közgyűlés határozza meg.

A tagdíjfizetés határideje a tárgyév éves rendes Közgyűlését követő második fogadó óra utáni pénztári óra. Ettől eltérni csak az elnökség beleegyezésével lehet.

A pártolói tagdíjat évente legalább egyszer kell fizetni, amely közhasznú támogatásnak minősül, érte semmilyen címen ellenszolgáltatás nem jár.

A pártolói tagdíj éves díja minimálisan 1000,-Ft.

2. Tagfelvételi eljárás

A tagfelvételi eljárás a megfelelően kitöltött tagsági nyilatkozat elnökséghez való eljuttatásával kezdődik meg, arról az elnökség határozatban dönt. Az elnökség határozatáról az érintettet 10 munkanapon belül írásban értesíteni kell. A tagsági viszony az éves tagdíj befizetésével az elnökségi határozat időpontjától kezdődően lép hatályba. Elutasítás esetén a jelölt írásban fellebbezhet a Felügyelő Bizottságnál, mely a fellebbezés elfogadása esetén újratárgyalást kérhet az elnökségtől, vagy előterjesztheti felül bírálatra az éves rendes Közgyűlésen.

3. Igazolvány

A felvételt nyert tagnak a felvételt követő fogadóórán át kell adni a tagságot igazoló kiállított igazolványt. Azoknak akik MTSZ tagságot is kérnek 1 db fénykép leadása után 60 napon belül a tárgyévi MTSZ érvényesítési kártyát is meg kell kapniuk.

Az igazolvány az egyesületi tagságot MTSZ érvényesítő kártyára való tekintet nélkül, a tagnyilvántartásból való törlésig igazolja.

A tárgyévi MTSZ igazoló kártyát az újonnan belépők kivételével, április 30-ig azon tagjaink kapják meg, akiknek tárgyév befizetési határidejének utolsó napján nincs díjhátralékuk, és megelőző évben legalább egy turisztikai rendezvényünkön részt vettek.

4. Elismerések

Elismerésre az Egyesület tagjai közül bárki felterjeszthető. Felterjesztésre az Egyesület vezetőinek (elnökségi tagoknak, FEB tagjainak) van lehetősége.

Egyesületi elismerés odaítéléséről az Egyesület elnöke, az elnökség egy tagja és a FEB elnöke együttesen határoz. Egyesületi elismerésben a döntéshozók (elnök, a döntéshozásban részt vevő elnökségi tag és a FEB elnök) nem részesülhetnek.

Az elismerés formái:

Az elismerés átadására ünnepélyes keretek között, nyilvánosság előtt kell sort keríteni (decemberi évzáró rendezvényen, Közgyűlésen, stb.) A jutalmazott nevét és érdemeit az elismerés átadását követő Tájékoztatóban valamint a honlapon közzé kell tenni.

Az éves költségvetésben meg kell határozni az elismerésre szánt keretet.

1. Szállás

Egyesületünk Kisgyónban két kulcsos házat üzemeltet, melyre az elnökség megbízás alapján az egyesület soraiból felelőst nevez ki. A házfelelős a legjobb tudása szerint köteles gondoskodni a házak megfelelő állapotáról, illetve a minél gazdaságosabb kihasználtságról. Nyilvántartást kell vezessen az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységről.

A házak bérleti díjszabásának meghatározása az elnökség hatásköre a házfelelőssel egyetértésben.

Egyesületünk tagjai kedvezményesen vehetik igénybe a kulcsos házakat. A tagokra vonatkozó díjszabás megállapítása az elnökség hatásköre, melynek változásáról a tagságot tájékoztatni kell.

Amennyiben ugyanazon időpontra több jelentkező kéri a házat, akkor a kérés sorrendje, illetve a fizetési hajlandóság alapján kell eldönteni a jogosultságot.

A házak minél gazdaságosabb üzemeltetése érdekében a díjszabást, a házirendet, a gondnok, és a házfelelős elérhetőségét honlapunkon nyilvánossá kell tenni.

Az éves költségvetésben meg kell tervezni a házak bevételi-, ill. kiadási költségeit.

A kulcsos házakkal kapcsolatos iratok szabályos tárolása a mindenkori házfelelősnél történik. Jelenleg: 8000 Székesfehérvár, Színház u. 6. 3/2.

2. Kedvezmény- és ösztönző rendszer

Az egyesület programjain tagjaink az elnökség által meghatározott díjkedvezménnyel vehetnek részt, (tagi kedvezmény). A tagi kedvezmény mértéke az Egyesület mindenkori anyagi helyzetétől függ, annak megállapítása az elnökség hatáskörébe tartozik.

Tagi kedvezmény jogosultsági korlátok:

Programok szervezésének ösztönzésére az elnökség döntése alapján díjkedvezmény jár a program szervezőjének, illetve szervezőinek.

3. Programfelelősök

Egyesületünk az egyes rendezvények, programok végrehajtására felelősöket nevez ki.

Az adott programmal kapcsolatban valamennyi döntést a programfelelős készíti elő és terjeszti be az elnökség elé határozathozatalra. Az elnökség a programfelelős jelenléte nélkül e kérdésekben nem hozhat határozatot.

A programfelelős folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozik az általa végzett munkákról az elnökségnek, és a rábízott döntések meghozatalába be kell, hogy vonja az Egyesület elnökét, akinek e folyamatban egyetértési joga van.

4. Esélyegyenlőség

Egyesületünk fontos feladatának tekinti, hogy működése során, szolgáltatásainak igénybevételénél, célcsoportjaiban, tagságában mindenki számára megteremtse az egyenlő bánásmód feltételeit.

5. Anti diszkrimináció

Az Egyesület kinyilvánítja, hogy nem tehet különbséget tagjai között nemük, koruk és iskolai végzettségük alapján, figyelemmel a jogszabályi előírásokra.

Az említett okok miatt nem tagadható meg senkitől a felvétel tagjaink sorába, ill. az Egyesület szolgáltatásának igénybevétele.

1. A közhasznúsági jelentés

Tartalmazza:

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

2. Tevékenységünk nyilvánossága

Hozott döntések nyilvánossága

Az Egyesület tevékenységének nyilvánosságát, elért eredményeit, kínált szolgáltatásait közzé kell tenni:

3. A Tájékoztató

A Tájékoztató a Vízivárosi LSE belső, saját szerkesztésű információs lapja, amely havonta, de minimum kéthavonta jelenik meg.

A Tájékoztató szerkesztőjét az elnökség bízza meg, felelős vezetője a mindenkori elnök.

A Tájékoztatót minden tagnak, annak elkészülte után el kell juttatni, valamint az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

A Tájékoztató díjtalan, azért előfizetési díjat szedni nem lehet.

A Tájékoztatóban publikáció a szerkesztő és a felelős vezető egyetértésével jelenhet meg.

A felelős vezető csak abban az esetben akadályozhatja meg valamely publikáció megjelenését, amennyiben annak szellemisége ellentétes az Egyesület értékrendjével, Alapszabályával, illetve ha sérti a jó ízlést.

4. Honlap

Egyesületünk a nyilvánosság biztosítására, a belső és külső kommunikációjának első számú eszközeként vizivarosilse.hu címen honlapot tart fenn, melyet az igények kiszolgálására folyamatosan fejleszt.

Az Egyesület honlapja bárki számára elérhető.

A honlap felelős szerkesztőjét az elnökség nevezi ki és menti fel.

A honlap tartalmát a lap szerkesztője és az Egyesület elnöke moderálja, megakadályozva azt, hogy az Egyesület érdekeit, értékrendjét sértő tartalmak jelenjenek meg.

1. Határozatok könyve

A Vízivárosi LSE vezető testületeinek döntéseit időrendi sorrendben a Határozatok Könyvében vezetni kell a következő tartalommal:

sorszám (betűjel/évszám-sorszám: döntést hozó betűjele – KH/Közgyűlés, EH/elnökség, RH/elnök, FH/felügyelő bizottság, évszám és éven belüli sorszám).

A Határozatok Könyve elektronikusan az Egyesület számítógépén kerül vezetésre, melyet a határozatok bejegyzése után nyomtatott formában iratgyűjtőben kell elhelyezni.

2. Tagnyilvántartás

Az Egyesület tagjairól egyedi nyilvántartást vezetünk.

A nyilvántartást egyrészt papír alapon az arra rendszeresített, elnökség által jóváhagyott tagsági nyilatkozaton kell vezetni, mely lapokat iratrendezőben, illetéktelenektől elzártan kell tartani.

Másrészt elektronikusan nyilvántartva, az adatokat tekintve folyamatosan aktualizálva és tagdíjnyilvántartással kiegészítve az Egyesület elnökének és a turisztikai referensnek a személyes kezelésében tartva.

Az egyesületi tagnyilvántartás használatára titoktartási kötelezettség mellett az Egyesület elnökségének tagjai, és a felügyelő bizottság tagjai jogosultak. Azt egyéb személynek átadni semmilyen körülmények között sem lehetséges, kivéve, ha arra jogszabály kötelez.

Az Egyesület pártoló tagjairól évenként külön nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a pártoló tag nevét, képviselőjének nevét, címét és pártolói tagságának kezdő időpontját.

3. Turisztikai nyilvántartás

Túrajelentés elkészítése:

Túrajelentések összegyűjtése:

Egyesületi túranapló vezetése:

Év végi beszámoló:

Túrázó minősítés:

§ automatikusan az egyesületi adminisztráció alapján

§ egyesületi tag kérésére, saját nyilvántartása (egyéni túranaplója) alapján

§ az egyéni túranaplókat tagjaink kérésére az Egyesület biztosítja beszerzési áron

4. Programok adminisztrációja

A programok meghirdetése:

Beszámoló a programok lebonyolításáról:

§ a program nevét, dátumát, helyszínét

§ a programon résztvevők névsorát

§ a program rövid szöveges értékelését, külön kitérve az esetleges problémákra

§ szükség esetén tanulságlistát

§ a résztvevők programértékelését

§ a program során készült rendelkezésre bocsátott fotókat elektronikus formában

Év végi beszámoló:

5. Iratkezelés:

§ a tagnyilvántartó,

§ a közgyűlési jelenléti ívek,

§ a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok

6. Megsemmisítés

7. Archiválás, biztonsági mentés

1. Munkaügyi szabályozás

Alkalmazott felvételére a Közgyűlés határozata alapján kerülhet sor. A Közgyűlés dönt:

2. Önkéntesek foglalkoztatása

A Vízivárosi LSE önkéntesei foglalkoztatása során alkalmazza a 2005. évi LXXXVIII. számú, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény előírásait azzal, hogy valamennyi önkéntesével, az önkéntes munka végzésére, írásos szerződést köt.

Önkéntes munka nyilvántartásba vétele:

Önkéntes munka értékének meghatározása:

Az önkéntes munka elszámolása:

Az önkéntes munka nyilvántartás nyomtatványai:

3. Képzés, fejlesztés

1. Minőségi munka

1. Az Egyesület gazdálkodását meghatározó belső szabályzatok, előírások

A Közgyűlés hatáskörébe tartozóan meghatározható:

Az elnökség hatáskörébe tartozóan meghatározható:

2. Főbb számviteli előírások

Az Egyesület gazdálkodásának, vagyoni helyzetének bemutatására az egyszeres számviteli nyilvántartást választotta.

A közhasznú szervezetek számára meghatározott egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei:

Egyesületünknél a mérlegforduló napja december 31. és a mérlegzárásnak a Közgyűlés előtt 15. nappal meg kell történnie.

A beszámoló összeállításáért az Egyesület mindenkori elnöke és gazdasági vezetője a felelős.

3. Rendelkezési jogok

Utalványozás:

Bankszámla feletti rendelkezés:

Egyesületi bélyegző használata:

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vízivárosi Lakótelepi Sport Egyesület Közgyűlése 2011. február 25-én elfogadta.

Durmitsné Baics Rózsa
elnök